9 กุมภาพันธ์ 2562 ศรีสะเกษแล้งชาวบ้านเดือดร้อน 300 ครัวเรือน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_316007/

ที่บ้านหนองทับ หมู่ 7 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏว่าขณะนี้สระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน และสระน้ำซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำหลายพื้นที่ในเขตอำเภอขุขันธ์ และเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน เริ่มประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินแห้งขอดขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ส่งผลให้หมู่บ้านต่างๆ เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตำบลศรีตระกูล เข้าขั้นวิกฤตหนักเนื่องจากว่าการที่สระน้ำขนาดใหญ่น้ำแห้งขอดลงไป ทำให้ไม่มีน้ำดิบที่จะผลิตน้ำประปาไม่สามารถสูบน้ำไปให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ทำให้ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านที่ใช้น้ำประปาร่วมกันได้แก่บ้านเคาะหมู่ 1 และบ้านหนองทับ หมู่ 7 รวมกันกว่า 300 ครอบครัว มีประชาชนจำนวน 1,251 คนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค นายก อบต.ศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าจากเหตุการณ์แหล่งน้ำแห้งขอดนี้ ตนได้ทำการสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลศรีตระกูลแล้ว พบว่าเดือดร้อนหนัก 2 หมู่บ้าน คือบ้านเคาะ และบ้านหนองทับ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ตนจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียงได้แก่ เทศบาลโพธ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญและอบต.นิคมหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ ขอรถบรรทุกน้ำมาช่วยบริการน้ำให้แก่ชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ชั่วคราว พร้อมทั้งได้รายงานปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้นายอำเภอขุขันธ์ได้ทราบแล้ว เพื่อจะได้หาแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในขณะนี้โดยด่วนต่อไป